Általános Szerződési Feltételek

Üzemeltetői adatok

A weboldalt (a továbbiakban: „Honlap”), illetve az internetes áruházat (a továbbiakban: „Webáruház”) a JLT Fashionart Kft. (székhely: 1171 Bp Kisvárda u. 48.; cégjegyzékszám: 01-09-178730; adószáma: 24716778-2-42; telefonszáma: +36302662249; elektronikus levelezési címe: info@juliettewebshop.hu) – a továbbiakban: „Kereskedő” – üzemelteti.

Általános rendelkezések

A Honlapon szereplő termékek megrendelése a www.juliette.hu Webáruházon keresztül a jelen Általános Szerződési Feltételek szerint történik.

Kérjük,hogy amennyiben vásárlója,illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak,figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket,és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat,amennyiben minden pontjával egyetért,és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve!

A Vevő a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat!

A Webáruház női felsőruházati termékeket forgalmaz.

A Vevő tudomásul veszi,hogy a leadott megrendelés következményeként a megrendelt termékre közötte és a Kereskedő között adás-vételi és szállítási szerződés jön létre.

Felhívjuk szíves figyelmét,hogy az esetleges elírásokért,téves adatokért semmilyen felelősséget nem vállalunk!

A termékoldalakon található termék leírások csak tájékoztató jellegűek,nem minden esetben tartalmaznak az adott termékről minden információt.

A fotók műteremben készülnek,így színben a vaku fénye miatt minimális eltérés lehetséges.Erre külön nem hívjuk fel a figyelmet termékenként.A mintás anyagoknál előfordulhat,hogy a szabásnál nem pont úgy esik a minta,mint a képen szereplő ruhánál.

Az utánvéttel elküldött termékek át nem vételénél a szállítási költség kiszámlázásra kerül!

A honlap teljes egésze(szövegek,képek,grafikai elemek,…)szerzői jogvédelem alá esik,így kereskedelmi célokra másolni,módosítani,terjeszteni tilos!

A  megrendelések leadása a webáruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges,interneten keresztül.Más módon(telefonon,e-mailban,levélben…)leadott rendeléseket nem áll módunkban elfogadni.

Fenntartjuk a jogot,a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben vagy egészben!

A Honlapon szereplő termékek a Webáruházon keresztül elektronikus úton  rendelhetők meg. Postai és egyéb úton leadott rendeléseket a Kereskedő nem fogad el. A Webáruházon keresztül történő vásárlás kizárólag a felhasználó regisztrációját követően lehetséges. A regisztráció során a következő adatok megadása szükséges: név/cégnév, lakóhely/székhely, e-mail cím, telefonszám, bankszámlaszám. Gazdálkodó szervezet által történő regisztráció során a következő adatok megadása is szükséges: adószám, kapcsolattartó neve és elérhetősége (cím, e-mail, telefonszám). A megadott adatok bejelentkezés után bármikor módosíthatóak. Amennyiben a szállítási cím eltér a számlázási címtől, akkor azt a megrendelés során jelezni kell.

A megrendelés során törekedni kell az adatok pontos megadására, valamint a termék pontos megjelölésére (cikkszám, megnevezés, mennyiség). A megrendelés hiányos, téves vagy pontatlan megadásáért a felelősség a vevőt terheli. A megrendeléssel kapcsolatos tájékoztatásokat, visszaigazolásokat a Kereskedő elektronikus úton küldi meg a megrendelő részére.

A megrendelés a Kereskedő által a megrendelést követő 48 órán belül elküldött visszaigazolással válik kötelezővé. A megrendelés visszaigazolásában rögzítésre kerül a rendelési azonosító, a megrendelő neve, szállítási és számlázási címe, a megrendelt termék neve, mennyisége (egység ár), a fizetendő vételár, valamint a fizetés és az áru átvétel módja.

A Kereskedő által küldött visszaigazoló e-mail minősül a megrendelés elfogadásának, és a szerződés ezzel a visszaigazolással jön létre a felek között. A Kereskedő és a vevő között a termék megvásárlásával létrejövő szerződés, írásba foglalt szerződésnek minősül, melyet a Kereskedő adatbázisában rögzít.

A termék átadása a megrendelésben foglaltaknak megfelelően történik. A megrendelt termék átadásával a kárveszély a vevőre száll át.

Amennyiben a vevő a termék átvételét jogalap nélkül megtagadja, illetve az átvételre felajánlott terméket a Kereskedő írásbeli felszólítására sem veszi át, úgy a Kereskedő az ebből eredő károk megtérítésének követelése mellett jogosult a szerződéstől elállni.

A szerződés teljesítésének ideje az az időpont, amikor a Kereskedő a vevő részére a megrendelt terméket ténylegesen átadja.

A felek kötelesek egymást minden olyan tényről, adatról és információról haladéktalanul értesíteni, amely a felek között létrejött szerződés teljesítését akadályozza, illetve lehetetlenné teszi vagy késlelteti.

Amennyiben a Kereskedő a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a megrendelt termék nem áll rendelkezésére és beszerzése sem lehetséges, erről haladéktalanul tájékoztatja a vevőt.

A Honlapon feltüntetett árak bruttó árak, melyek a törvényben előírt áfát tartalmazzák. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

Szállítási és fizetési feltételek

Lásd a szállítási és fizetési feltételek menüpont alatt!

Szavatosság, jótállás

A Kereskedő által értékesített termékekre, a szavatosságra és jótállásra vonatkozó szabályokra a Polgári Törvénykönyvben, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú Kormányrendeletben, valamint a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.

Szavatosság

A szavatosság a Kereskedő hibás teljesítésért való felelősségét jelenti. Hibás a teljesítés, ha a termék – a teljesítés időpontjában – nem felel meg a jogszabályban, vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak.

A teljesítés időpontja a termék vevő részére történő átadása.

Nem áll fenn hibás teljesítés, ha a termék hibái ismertek vagy azok a vevő számára felismerhetőek voltak.

Hibás teljesítés miatt az irányadó jogszabály szerinti szavatossági igény érvényesíthető.

Hibás teljesítés esetén elsősorban – a vevő választása szerint – a termék kijavítása vagy kicserélése kérhető. Nincs mód a választásra, amennyiben a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy az a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne a Kereskedőnek.

A Kereskedő törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

Árleszállításra, a Kereskedő költségére történő kijavításra vagy kijavíttatásra, vagy elállásra akkor van lehetőség, ha a kijavításra vagy kicserélésre – a lehetetlenség vagy az aránytalanság miatt – a vevőnek nincs joga, vagy azt a Kereskedő nem vállalta vagy nem tudja elvégezni megfelelő határidőn belül.

A vevő a hiba felfedezése után(tehát a termék átvételével egyidőben) késedelem nélkül köteles a hibát a Kereskedővel közölni.

Fogyasztó és a Kereskedő közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől(azaz az áru átvételének napjától) számított két napon  belül közölt hibát, késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.

A vevő kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított 1 hónap  alatt évül el.

Fogyasztó és Kereskedő közötti szerződés esetén a vevő kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számítot 1 hónap  alatt évül el.

Jótállás

Jótállás esetén a Kereskedő a termék mindazon hibája miatt helytáll, amely a jótállás időtartamán belül merül fel. A Kereskedő mentesül azonban a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítést követően keletkezett.

A jótállás – eltérően a szavatosságtól – nem minden termék esetében áll fenn. Kötelező jótállás csak a hivatkozott Kormányrendelet mellékletében meghatározott a termékekre vonatkozik.

A jótállási igény – a vásárlást igazoló számla bemutatását követően – érvényesíthető. Jótállás esetén a vevő ugyanazokat az igényeket (kijavítás, kicserélés, árleszállítás, elállás) ugyanazokkal a feltételekkel (például sorrendiség elve) érvényesítheti, mint szavatosság esetén.

Elállás

A vevő elállási jogát a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet szabályozza. A kormányrendeletben foglaltak szerint a vevő a termék átvételét követő 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől.

A Kereskedő a termék vételárát a vevő részére haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríti. A vevő köteles a terméket tiszta, kifogástalan állapotban, eredeti csomagolásban, minden tartozékával együtt,sértetlenül visszaszolgáltatni a Kereskedő részére, és köteles viselni az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A vevőt ezen felül egyéb költség nem terheli. A termék visszaszolgáltatására nyitva álló 8 munkanapos határidő jogvesztőnek minősül.

A Kereskedő követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

Adatkezelés

Az adatkezelés célja a Webáruházban történő rendelések fogadása, az adásvételi szerződések megkötése, a vásárlók teljes körű kiszolgálása, a regisztrált felhasználók részére történő reklámanyagok küldése.

Az adatkezelés jogalapja a regisztrált felhasználóknak a regisztráció során megadott önkéntes hozzájárulása.

A Kereskedő a Webáruházban megadott adatokat kizárólag a megrendelések teljesítésére és a vevők részére e-mail útján megküldött reklámok továbbítására használja fel.

Az adatkezelés időtartama a Webáruházban történt regisztrációtól kezdve a rögzített adatok törléséig tart.

A Kereskedő az általa megismert és kezelt adatokat harmadik személy részére nem adja át és nem is teszi harmadik személyek számára hozzáférhetővé.

A regisztrált felhasználók bármikor jogosultak tájékoztatást kérni a Kereskedőtől a személyes adataik kezeléséről, valamint kérhetik személyes adataik helyesbítését, illetve személyes adataik törlését vagy zárolását. Ezt a Kereskedőnek küldött kérelemmel tehetik meg.

A Kereskedő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül az érintett erre irányuló kérelmére írásban tájékoztatást nyújt.

Hírlevél

A regisztrált felhasználók előzetes hozzájárulása esetén a Kereskedő jogosult a regisztrált felhasználók számára hírlevelet küldeni. A hírlevél küldésének megszüntetését a felhasználó a Kereskedőnek címzett elektronikus levélben bármikor kérheti.